והמוסווה, והנאבקים על שויון-זכויות מדיני וכלכלי בחברת העמים. כשותפה שוות-זכויות תתרום ישראל מכושרה הטכני ומיכולתה המשקית יפיתוח הטיבת ארצות אסיה ואפריקה.

33. מלחמת מעצמות-העל

מדינת-ישראל רואה בדאגה המורה את נטיתן של שתי מעצמות-העל - ארצות-הברית וברית-המועצות - לפצל את העולם לשני מחנות חמושים ועוינים, ולהכריח את כל שאר העמים להצטרף לאחד מהם. כמדינה עצמאית, כחלק מן המרחב השמי, וכשותפה בחטיבת עמי אסיה ואפריקה, תילחם ישראל במגמה זו, המסכנת את שלום העולם ואת קיום המין האנושי.

34. חטיבות אזוריות

נסיון ההשתלטות של מעצמות-העל ימוגר רק עם גיבוש חטיבות אזוריות, שיאפשרו לעמים הקטנים והבינוניים בעולם כולו לקיים את זהותם הלאומית ואת עצמאותם המדינית על-ידי שילוב מרצון של כוחותיהם, ועל-ידי יישוב סכסוכיהם בדרכי שלום.

35. כוח שלישי

בזירה העולמית יהוו החטיבות האזוריות כוח שלישי, שיפריד בין שתי מעצמות-העל, ושימנע מלחמת-עולם גלעינית.

4. משטר דמוקראטי חילוני

36. המשטר הפנימי

המשטר במדינת ישראל יהיה דמוקראטי וחילוני.

37. חיסול המשטר הקיים

המשטר החדש יקום עם חיסולו של המשטר הפנימי הקיים, שהוא בלתי-ממלכתי, אנטי-דמוקראטי, מבוסס על קנוניה טפילית של מפלגות טוטאליטריות, ובעל צביון קלריקאלי.

38, קנונית מפלגות

המשטר הקיים התגבש לפני קום המדינה, עת לא היה תחליף למפלגות כנושאי השלטון בישוב, עם הקמת המדינה, לא העבירו המפלגות את אמצעי השלטון הממשי לידי הרשות הממלכתית, שהפכה בהכרח מסווה לקנוניה ביניהן. המקח-והממכר הבינמפלגתי מונע בעד כינון חוקת-יסוד.

39. מרות רודנית

שליטתן המשותפת של המפלגות על מקורות החלוקה של ההון הציבורי המיובא, מבטיחה לכל מפלגה מרות רודנית על האזרחים השרויים בתחום שלטונה. כל המפלגות של המשטר הקיים, בקואליציה כבאופוזיציה, שותפות לקנוניה, והרכבי הקואליציות החולפות במוסדות המדינה והציבור אינם אלא ביטוי למאבקן הפנימי על חלוקת השלל.

המשטר החדש

40. זכויות האדם

המשטר החדש יהיה מושתת על חוקת-יטוד כתובה, שתבטיח לכל אדם את זכותו לחיים, לחרות ולמחיה הוגנת, וכן את החרויות האזרחיות - חופש המצפון, חופש הפולחן, חופש הביטוי וחופש ההתאגדות.

41. עקרונות החוקה

חוקת היסוד של מדינת ישראל תכלול את העקרונות הבאים:

* שוויון כל האזרחים בזכויות ובחובות. לא יהיה תוקף לשום חוק או

12