* תשמור הרשות השיפוטית על קיום הדמוקואטיד. הפנימית במפלגות, אגודות מקצועיות, ארגונים ציבוריים אחרים, לפי עקרונות-יסוד שייקבעו בחוק המדינה.

* ייאסר על המפלגות לקיים, במישרין או בעקיפין, מפעלים כלכליים והתישבותיים, חברות-שיכון, שרותים סוציאליים ודתיים, או להתערב בפעולות מוסדות החינוך הממלכתי.

* תוך מתן חופש למפלגות להיאבק על דעותיהן בתוך אגודות מקצועיות, ייאסר ניצול האגודות לאינטרסים מפלגתיים.

47. חיסול הפרוטקציה

העדפת אדם או הפלייתו בגלל השתייכותו המפלגתית או דעותיו הפוליטיות, על-ידי פקיד ממשלתי או ציבורי, תהיה עוון פלילי.

48. שרותי עליה וקליטה

המדינה תחזיק בידיד, במישרין את כל השרותים העוסקים בעליה ובהתישבות על חשבון הציבור, ותתן זכות שווה לכל עולה ומתיישב, ללא הבדל לאום, גזע, דת, עדה או השקפה פוליטית. יפורקו כל המסגרות הקיימות לחלוקת עולים, אדמות וישובים על פי מפתח בין ארגונים מפלגתיים גלויים או מוסווים. שום ישוב חדש לא יהיה זכאי להצטרף לגוף בעל צביון מפלגתי, כל עוד הוא מתקיים על כספי המדינה.

49. שרותים ממלכתיים

המדינה תפתח את מערכת השרותים הסוציאליים, שרותי-הבריאות, לשכות-העבודה, ומוסדות הביטוח מפני אבטלה, זיקנה, אסון ומחלה, ותקיים פקוח יעיל על שרותים סוציאליים פרטיים.

50. חינוך ממלכתי

המדינה תנהיג חינוך חינם לכל ילדי המדינה. החינוך היסודי יהיה חובה והחינוך העל-יסודי והאקדמאי יינתן חינם למוכשרים לו. החינוך יהיה חופשי מכל התערבות מפלגתית או כיתית, ומבוסם על תוכנית הלימודים הממלכתית האחידה. בתי-ספר פרטים יהיו כפופים לתוכנית-הלימודים ולפיקוח ממלכתי.

51. טיהור המנגנון

מנגנון המדינה יטוהר מיסודות מושחתים ובלתי-מתאימים לתפקידם. הוא יהיה שרות-קבע בלתי-מפלגתי, ולא יושפע על-ידי תמורות פוליטיות בצמרת השלטון. תונהג הפרדה ברורה בינו לבין משרות פוליטיות, אשר בעליהן יהיו נתונים להחלפה בהתאם להרכב הממשלה.

52. חיסול השחיתות

שחיתות, מעילות באימון ובכספים, ניצול-לרעה של סמכויות מצד פקידי הממשלה והציבור, לצרכים פרטיים או מפלגתיים, ייעקרו.

53. שיפוט פנימי

שיפוט פנימי, שמטרתו למנוע את הבאתם לדין של חשודים בעבירות פליליות בפני בתי-המשפט המוסמכים של המדינה, יאסר.

54. מנגנונים חשאיים

שרות הבטחון יהיה אחד מאגפי המטה הכללי של הצבא ויעסוק במלחמה בריגול בלבד. ראש האגף יתמנה ושמו יפורסם כשמות שאר ראשי האגפים של המטכ״ל. שרות הבטחון לא ינוצל לבילוש פוליטי פנימי. חוקת המדינה תאסור את קיומם של מנגנוני-בילוש מחתרתיים מטעם המדינה, או מטעם מפלגות, ארגונים ויחידים, לצרכים פוליטיים או אחרים.

55. פשעי מלחמה

יינתן תוקף ממשי לחוקים האוסרים פגיעה בחייהם וברכושם של שבויי מלחמה ואוכלוסיה בלתי-לוחמת. המדינה תשקוד על חינוך האזרח והחייל ליחס אנושי לשבויים ולבלתי-לוחמים, ולמבריחי-גבול בלתי-מזויינים.

14