6. חיסול הכלכלה הטפילית

67. משק טפילי

המשטר המשקי הקיים בישראל הוא משטר של משק טפילי.

68. איכול במקום ייצור

דמותו של משטר זה אינה נקבעת על-ידי ייצור, אלא על-ידי איכול נכסים הבאים מן החוץ, בצורת זרם בלתי-פוסק של הון זר, ובצורת הפקעה של רכוש נטוש.

69. מהות של קבע

מהותו הטפילית של המשק הישראלי במשטר הקיים אינה זמנית ובת-חלוף, אלא מהות של קבע המטביעה את חותמתה על כל תהליכי המשק.

70. שיעבוד הייצור

הייצור בישראל משועבר למשטר הטפילי. למרות שזרם ההון הזר מהווה רק חלק מכלל מקורות-ההכנטה של המשק, הרי הוא החלק הקובע, אשר בלעדיו אין קיום כלכלי במשטר הקיים. הייצור הנזקק לזרם בלתי-פוסק של הון זר לעצם פעולתו השוטפת, נאלץ להשתתף בחלוקת-השלל הכללית, ויתמוטט מאליו אם זרם זה ייפסק או יתדלדל.

71. הרחקת העצמאות

ייבוא ההון במשטר הקיים אינו מקרב את המשק לעצמאות כלכלית. אלא מרחיקה. רוב ההון הזה אינו מושקע ביצירת בסים יעיל לייצור, אלא נאכל על-ידי הצריכה השוטפת והשקעות-סרק.

72. משק בדלני

המשק הטפילי הוא חלק מהותי של המשטר המדיני, נובע מתפיסות-היסוד שלו ומסייע לביסוסו ולקיומו. תסיסות אלה עיצבו משק בו לני, מנותק ממרחבו הכלכלי הטבעי וממערכת הכלכלה העולמית, המשליך את יהבו על סעד נצחי מידי גורמים זרים ומרוחקים.

73. בטחון מסולף

הסיבה הראשונה לטפילות המשק היא התפיסה המסולפת של בטחון המדינה. תחת ליזום מאמץ מדיני וכלכלי לחיסול מניעי ההתנגשות בין האומה העברית ועמי ערב, יצרה תפיסה זו משק של עם במצור, עוד טרם הוטל עליו מצור מבחוץ. התפיסה הבטחונית המסולפת גוררת הוצאות בטחוניות מופרזות. עיקר פעולתה ההרסנית שהיא מכוונת את המשק לאפיקים טפילים, הנוגדים במהותם את צרכיו של משק-ייצור. אפיקים אלה מהווים מצדם גורם המשמר את משטר המצור ומחריפו.

74. קליטה מסולפת

הסיבה השניה לטפילות המשק היא התפיסה המסולפת של קליטת-העליה. תחת לתכנן משק יצרני הנושא את עצמו והמסוגל לקלוט עולים קליטה של ממש, הקימה תפיסה זו משק של פרנסות מדומות, ללא תיכנון, ללא הצדקה כלכלית וללא ערך יצרני, הזקוק לתמיכה מתמדת מבחוץ. הפרנסות המדומות מהוות גורם המשמר את המשק הטפילי ומחריפו.

חלוקת השלל

75. מלחמת השלל

כל המאבקים הפנימיים במשטר זה הם על הלוקת השלל, וכל מאבק אחר, מלחמה בין מעמדות או סקטורים, אינו אלא אחיזת עיניים. ניתוח משטר זה לאור מושגים השאולים ממשק יצרני - כמו תורות קאפיטליסטיות וסוציאליסטיות על גוניהן השונים - מופרך מיסודו, ונועד אך להסוות את המציאות האמיתית.

16