76. קאפיטליזם וסוציאליזם כוזבים

המשטר הטפילי מקפל בתוכו את מגרעות הקאפיטליזם והסוציאליזם כאחד״ ללא יתרונותיהם. הוא לוקה באנארכיה של המשטר הקאפיטליסטי הקלאסי, ללא כוח-ההמרצה של היוזמה הפרטית החופשית; והוא כבול על-ידי מנגנון מד-כא כסגנון הקומוניזם הביורוקראטי, מבלי ליהנות מיתרונות ההכוונה הממלכתית.

77. מהות המפלגות

כל המפלגות והארגונים הכלכליים המשתייכים למשטר זה, אינם אלא מכשירים לחלוקת השלל.

78. כלי החלוקה

המבנה המעמדי בארץ נקבע בעיקרו לפי הקירבה אל כלי-החלוקה. הוא מאפיל על המבנה המעמדי של משק יצרני, ואינו מותנה בתרומה לתהליכי-הייצור.

79. שלושת המעמדות

שלושת המעמדות העיקריים של המשטר הטפילי הם:

* מעמד הגבאים, השליט על כלי-החלוקה והמפקיע לצרכיו את מיטב הנאותיהם.

* מעמד הגרורים, המקיים את החברה הטפילית על משקה ושרותיה, ואשר השלטון קונה את תמיכתו תמורת רמת-מחיה שאינה הולמת את תפוקתו של המשק.

* מעמד האביונים, השרוי בשולי החברה הטפילית, והמקבל מקדירת השלל את המינימום לקיומו, ושמצוקתו משמשת אמתלה עיקרית לאוסף תרומות בחוץ-לארץ.

הגבולות בין המעמדות הם גמישים.

התפוררות המשטר

89. סכנה לאומית

המשמר הטפילי, בהיותו זקוק לתמיכה מתמדת מן החוץ, נוגד את צרכי העצמאות הלאומית. בהיותו בדלני מטבעו, אינו מסוגל לפרוץ את חומת החרם הערבי וליצור בסים להשתלבות במשק המרחבי המתפתח. הוא כובל את הכוחות הדינאמיים של החברה הישראלית ובולם את הוזפתחנתם החופשית.

81. זרע החורבן

משטר משקי זה נושא בחובו את זרע חורבנו, באשר הוא מבוסס על זרימת הון ממקורות שאין לו שליטה עליהם; באשר הסכנה הצפויה ממנו לעצמאות המדינה ולבמחונה מחריפה בהכרח; באשר אין בכוחו לספק את הצרכים המינימליים של האוכלוסיה ההולכת וגדלה בדרך העליה והריבוי הטבעי; באשר הוא מנוון את הכוחות היצרניים-בכוח וגורם להגירת חלק מהם; ובאשר הוא מטפח מטבעו שחיתות, מערער את האימון ההדדי וממוטט את שלטון החוק. מעמר הגבאים מאבד בהדרגה את היכולת לספק את הצרכים המינימליים של מעמד האביונים, ולקיים את רמת-המחיה המלאכותית של מעמד הגרורים.

82. חיסול המשטר הטפילי

חיסול המשטר הטפילי, בטרם יחסל הוא את המדינה, מוטל על הכוחות הדינאמיים של האומה, הנאבקים על זכותם להתבטאות ולהתפתחות חופשית, תוך שיתוף עם המוני המקופחים הנאבקים על עצם קיומם.

17