7. סוציאליזם חופשי

83. סוציאליזם חופשי

המהפכה העברית תכונן את משטר הסוציאליזם החופשי.

84. עקרונות חברתיים

עקרונות הסוציאליזם החופשי הם:

* הכרה בחרות האדם כיסוד החברה והמשק;

* חובת המדינה לעצב ולהדריך את הכלכלה לטובת הכלל, ללא שיעבוד הפרט;

* חובת המדינה להבטיח לכל אדם עבודה, רמת-מחיה הוגנת ובטחון סוציאלי.

המהפכה העברית תשתף פעולה עם כל הגורמים בעולם הדוגלים בעקרונות אלה והשוללים גם את הקאפיטליזם, המפקיר את האדם לניצול ואת החברה לאנארכיה כלכלית ולשלטון קבוצות מונופוליסטיות, וגם את הקומוניזם, המשעבד את הכלכלה לביורוקראטיה מסורבלת ואת האדם לשרירות טוטאליטארית.

85. דפוסים כלכליים

הדפוסים הכלכליים של הסוציאליזם החופשי הם:

* בעלות ממלכתית, פרטית וקואופרטיבית על אמצעי-הייצור.

העדפת בעלות פרטית או קואופרטיבית על מפעלים שהיוזמה הפרטית מסוגלת להפעילם ולקדמם ביתר יעילות. העדפת בעלות ממלכתית על מפעלים שבהם אין היוזמה הפרטית רצויה, יעילה או אפשרית בגלל הטיבות הבאות: (א) מקומם המרכזי במשק הלאומי ואופיים המונופוליסטי, (ב) גודל היחידה וצורת מימונה, המפרידה בפועל בין הבעלות להנהלה, (ג) העדר כוח משיכה, לגבי היוזמה הפרטית, של מפעלים חשובים למדינה.

העברת מפעלים מסוג-בעלות אחד לסוג-בעלות שני יכולה להתגשם רק בדרך של קניה במחיר אמיתי.

* תיכנון מסגרתי ממלכתי, המשלב יחד את כל הענפים והמפעלים, על כל צורות בעלותם, לשלמות כלכלית הפועלת לטובת הכלל. התיכנון המסגרתי יקבע את דרכי ניצולם של אמצעי-הייצור הקיימים ואת נפחן וכיוונן של ההשקעות החדשות.

התוכנית הממלכתית מתבצעת באמצעים מוניטאריים, פיסקאליים והשקעתיים, היוצרים את התנאים לפעולתם החופשית של הפרטים ושל הנהלודר,מפעלים, בכיוון הרצוי לחברה. ההכוונה לא תיעשה על-ידי התערבות אדמיניסטראטיבית של המדינה בפעולת המפעלים הפרטיים,

הקואופרטיביים והממלכתיים. בתחומי התיכנון המטגרתי פועלת היוזמה החופשית של כל הפרטים וההנהלות לפי חוקי התחרות החופשית, המודרכת על-ידי מניעי רווח והפסד.

* ביטוח ממלכתי כולל של הפרט בפני אבטלה, מחלה, תאונה, נכות,זקנה, אלמנות ויתמות.

שלב הקימום

86. הגשמה דינאמית

הגשמת העקרונות החברתיים והדפוסים הכלכליים של הסוציאליזם החופשי בכל ארץ - חייבת להיות צמודה למציאות הארצית המשתנה ולהתפתח יחד עמה.

18