* ויסות מחזור המטבע.

* ויסות סחר-החוץ.

* ויסות האשראי, על-ידי קביעת נפחו הכללי ושער הריבית, ור,זרמתו הסלקטיבית לענפים ולמפעלים.

* מיסוי סלקטיבי לצורך ויסות הצריכה הפנימית, כדי להפנות את האמצעים הכלכליים לאפיקים הרצויים ולהטותם מאפיקים בלתי-רצויים.

* עידוד מפעלים בהתאם לתיכנון על-ידי אמצעי תמיכה והגנה, במקרים מיוחדים.

100. כדאיות דינאמית

בשלב הקימום ישתמש מינהל-התיכנון במכשירים העומדים לרשותו לעידוד מפעלים בכל ענפי המשק על פי עקרונות הכדאיות הדינאמית, ובלי להתחשב בצורת הבעלות עליהם. הכדאיות הדינאמית מבוססת על ראייתה בשלב הקימוט כגורם המותנה בהתפתחות המשק, היינו לא דק הכדאיות בתקופת הבידוד, אלא גם זו הצפויה בתקופת ההשתלבות. בהתאם לכך, יינתן עידוד רק לענפים ולמפעלים השייכים לאחד משלושת הסוגים הבאים:

* מפעלים המסוגלים להתבסס - ללא עידוד מופרז - על השוק הישראלי תוך התחרות בתוצרת זרה ושמירה על טיב התוצרת.

* מפעלים המסוגלים להתחרות באופן חופשי בשוק העולמי, ולהשתלב במערך חלוקת-העבודה הבינלאומית, תוך ניצול היתרונות הטבעיים והנרכשים של הארץ ובניה.

* מפעלים המסוגלים להשתלב באופן אורגאני בכלכלה המרחבית, ואשר יתבססו סופית אחרי כינון השוק המרחבי המשותף.

101. תחרות חופשית

כדי להבטיח את יעילותו הכלכלית של המשק, וכדי לשחרר את כוחות היוזמה ולמנוע את שיעבודם לניהול ביורוקראטי או השתלטות מונופורווח והפסד. כל מפעל ממלכתי יתנהל על-ידי חברה נפרדת. מפעלים פרטיים יהיו כפופים לחוק שימנע את הגבלת חופש התחרות על-ידי טראסטים, קארטלים ומונופולים.

102. יוזמה פרטית

התנאים המיוחדים של ישראל, והתכונות המיוחדות של אוכלוסייתה הקיימת והעתידה, יאפשרו גם בשלב-הקימום להיעזר ביוזמה הפרטית במידה העולה בהרבה על זו האפשרית והרצויה בארצות מפגרות. התיכנון המסגרתי ייצור שדה-פעולה להתפתחות מכסימלית של היוזמה הפרטית, תוך הבטחת בעלות הפרט.

מימון הקימום

103. הון השקעות

המשטר הציוני, שביזבז לריק את ההון העצום שהועמד לרשותו על-ידי גורמי-חוץ, העמיד את ישראל במצב השווה לזה של ארצות מפגרות, הזקוקות להון חדש רב לצורך קימום. בידוד המדינה במרחב השמי - פרי המשטר הציוני - מחמיר מצב זה שבעתיים, בחייבו הוצאות נוספות להגנת המדינה ולהחזקת המשק בתנאי בידוד.

104. הון פנימי וחיצוני

הסוציאליזם החופשי הישראלי פוסל את האפשרות שעיקר ההון הדרוש לקימום יגויים על-ידי צבירה פנימית, שפירושה המעשי הורדה אכזרית של רמת-המחיה במדינה. הורדה קיצונית זו:

21