112. שרות תעסוקה ממלכתי

תיווך העבודה בכל ענפי המשק יהיה בידי שרות-תעסוקה ממלכתי, שיהיה חלק מן המנגנון הסדיר של המדינה, חופשי מכל השפעה פוליטית ואינטרסנטית.

113. משא-ומתן קולקטיבי

המדינה תקיים תחיקת-עבודה מקיפה. שכר העבודה ותנאיה ייקבעו בחוזים קיבוציים שיושגו במשא-ומתן חופשי וישיר בין המעבידים, כולל המדינה וגופים ציבוריים, לבין האגודות המקצועיות המייצגות את רוב העובדים במפעל, בענף או במקצוע. לא תהיה בוררות-חובה. המדינה תפעיל תיווך במקרים שטובת הציבור מחייבת זאת.

114. חופש האיגוד המקצועי

לעוברים ולמעבידים יינתן חופש-התאגדות מלא לניהול מאבק מקצועי, תוך שמירה על חרות האדם ומניעת השתלטותם של מנגנונים. ארגוני-גג ארציים של אגודות מקצועיות יהיו התאגדויות מרצון. כל סוג עובדים יהיה חופשי להקים אגודה מקצועית משלו. כל אגודה תהיה רשאית לקבוע לעצמה מדיניות מקצועית ללא כפיה, תוך הכרעה דמוקרטית פנימית. שום אגודה מקצועית לא תורשה לעסוק בפעולות שאינן בתחום תפקידה. אגודה מקצועית של עובדים לא תורשה להיות מעבידה, ושום מעביד או ארגון של מעבידים לא יורשה להקים אגודה מקצועית של עובדים.

115. ביטוח ממלכתי כולל

המדינה תקבל על עצמה חובה בלתי-מטוייגת להבטיח קיום הוגן לכל אדם שהוצא זמנית או סופית ממעגלי המשק היוצר, מסיבות אישיות או כלכליות. הביטוח הסוציאלי הממלכתי יבטח כל אדם בפני אבטלה, מחלה, תאונה, נכות, זיקנה, אלמנות ויתמות, בצורה שלא תעודד אדם כשר-לעבודה לנטוש ללא-כורח את משק-הייצור.

אמצעי מעבר

116. העברת השלטון

עם העברת השלטון במדינת ישראל לידי נושאי המהפכה העברית, יבוצע המעבר מן המשק הטפילי אל משק הקימום באופן הדרגתי, על פי הנחיות מינהל התיכנון, בצורה שתמנע ככל האפשר זעזועים כלכליים וחברתיים.

117. חיסול בעלות פסבדו-ציבורית

המפעלים והנכסים הנמצאים בידי גופים פסבדו-ציבוריים וארגונים כלכליים בעלי אופי פוליטי, כגון חברת-העובדים, הקרן הקיימת, הסוכנות היהודית, הקדשים דתיים וגופים דומים, יולאמו. מפעלים ונכסים אלה ישולבו על פי הנחיות מינהל התיכנון במשק הממלכתי, הקואופרטיבי והפרטי.

118. צימצום המנגנון

כל מנגנוני הממשלה והרשויות הציבוריות יצומצמו במידה מכרעת, ויאורגנו מיסודם מחדש על פי צרכי משימותיהם, תוך חיסול פעילות בלתי-חיונית, וכפילות מוסדית ואישית.

119. תעסוקה חדשה

מינהל-התיכנון ידאג לתעסוקה יצרנית ויעילה למפרנסים שייפלטו מן המנגנונים המיותרים ומן הפרנסות המדומות של המשק הטפילי. שילובם מחדש של מפרנסים אלה לא ייעשה על-ידי תעסוקה מלאכותית וטפילית, אלא על-ידי ארגון מחדש של המשק, העברה לענפים חדשים והקנית מקצועות חדשים. בתקופת המועמדות לתעסוקה חדשה וההתמחות במקצוע חדש, יובטח לכל אדם קיום הוגן מקרנות הביטוח הממלכתי.

120. הורדת נטל המסים

עם צימצום המנגנונים הציבוריים, חיסול הוצאות ממלכתיות מיותרות והקלת עומס הבטחון כתוצאה מן המדיניות השמית, יופחת נטל המסים באופן הדרגתי וסלקטיבי עד כדי צימצום מהותי. במיוחד יבוצע קיצוץ מכריע

23