העולם הזה 22/9/1964 מאת אורי אבנרי
textuali | powered by: neora.pro