העולם הזה 14/10/1964 מאת אורי אבנרי
textuali | powered by: neora.pro