בשדות פלשת 1948 מאת אורי אבנרי
textuali | powered by: neora.pro